Kwestią sporną jest potrzeba pobierania WHT przy płatnościach za zagraniczne usługi hostingu. W praktyce organów skarbowych dominuje niezbyt korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym płatności za usługi hostingu, w tym także chmurowego, podlegają obowiązkowi poboru w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Podejście to nie znajduje potwierdzenia w treści najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych. Warto dowiedzieć się, jak należy traktować nabycie zagranicznych usług IT zaliczanych do hostingu, względem podatku u źródła.

Nowe zasady poboru WHT

Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła. Nakładają one na podatników wiele dodatkowych obowiązków. Obecnie każdorazowa płatność do podmiotów zagranicznych wymienionych w artykule 21 i 22 ustawy o CIT wymaga od płatnika konkretnej i generującej dużą ilość czasu analizy przesłanek, która pozwala na zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku u źródła. W tych okolicznościach należy zastanowić się czy płatność za daną usługę faktycznie jest objęta zakresem przedmiotowym art. 21 i 22 ustawy o CIT.

W dobie gospodarki cyfrowej coraz większe znaczenie mają usługi IT. Ich rola znacznie wzrosła w trakcie trwania pandemii i związanych z nią ograniczeń, które spowodowały konieczność wykorzystania wielu narzędzi informatycznych, przeznaczonych do pracy zdalnej.

WHT przy płatnościach za zagraniczny hosting. Stanowisko dyrektora KIS z 3 lutego 2020 roku

Hosting, czyli praca w tak zwanej chmurze pozwala na bezpieczny dostęp do danych poprzez internet bądź lokalną i międzynarodową sieć komputerową, z każdego miejsca na świecie. Zdaniem fiskusa serwer usługodawcy, na którym przechowywane są różnego typu dane płatnika, powinien być zaliczony do kategorii sprzętów przemysłowych. Oznacza to, że przy płatnościach za zagraniczne usługi serwerowe, jak również udostępnianie pamięci masowej czy hostingu, płatnik powinien co do zasady, pobierać podatek u źródła. Tego typu uzasadnienie można znaleźć w najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z dnia 3 lutego 2020 roku.

Serwer nie jest urządzeniem przemysłowym

Odmienne stanowisko w tej kwestii mają sądy administracyjne. Ich orzeczenia stwierdzają, że płatności dotyczące zagranicznych usług serwerowych nie mogą być traktowane jako te, związane z regulowaniem zobowiązań finansowych za korzystanie z urządzeń przemysłowych. W ocenie sądów administracyjnych dyrektor KIS w swoich interpretacjach posługuje się błędną wykładnię pojęcia urządzenia przemysłowego. Rozumowanie dyrektora KIS koncentruje się wyłącznie na słowie urządzenie, dlatego też ma to negatywne konsekwencje podatkowe wobec usługodawców zmuszonych płacić podatek u źródła.

Niejasności powstałe wokół potrzeby płacenia podatku u źródła za usługi hostingu

Warto wspomnieć, że sądy administracyjne uznają serwer, jako ten wykorzystywany bezpośrednio w procesie produkcji, nie stanowiący urządzenia przemysłowego. Powstające niejasności wokół potrzeby płacenia podatku u źródła za usługi hostingu powinny opierać się na istocie tej usługi. Hosting polega bowiem na udostępnieniu przez dostawcę usług internetowych w postaci miejsca na swoich serwerach. Oznacza to, że hosting wiąże się z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, którą można wykorzystywać poprzez łącza serwerowni. Usługobiorca nie ma kontroli nad danym serwerem, dlatego też nieprawidłowe jest stwierdzenie organów podatkowych uznających, że usługobiorca posiada prawo do wyłącznego użytkowania serwerowni.

Jak powinny postępować firmy zmuszone do płacenia podatku u źródła za usługi hostingu?

W świetle odmiennych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych, należy przeanalizować bardzo dokładnie zakres nabywanych usług cyfrowych, w tym także hostingu. W niektórych przypadkach należy zbadać, czy usługa udostępnienia miejsca na serwerze pomoże uniknąć czasochłonnej i wymagającej wiele wysiłku pracy, związanej z badaniem konkretnego kontrahenta. Ma to kluczowe znaczenie, gdy usługi są nabywane w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to konieczność comiesięcznej weryfikacji danego kontrahenta, który jest zawsze tą samą osobą. Firmy, które zmuszone są do płacenia podatku u źródła za usługi hostingu zagranicznego muszą zadbać o własną interpretację tego obowiązku lub też poczekać na zmianę przepisów podatkowych.

Niejasne przepisy i spory co do przymusu płacenia podatku u źródła za zagraniczne usługi hostingowe rodzi wiele wątpliwości u przedsiębiorców. Na dzisiaj kwestia ta nie została dokładnie wyjaśniona, dlatego też każda firma musi znaleźć własną interpretację tych przepisów. 

https://www.podatki.gov.pl/cit
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe