Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji, które powodują wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jest możliwa – poza pewnymi wyjątkami – wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Dlaczego przedsiębiorstwa muszą się o nie starać? Jakie funkcje pełni pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do atmosfery?

Emisja gazów i pyłów do atmosfery a środowisko naturalne i ludzkie zdrowie

Praktycznie każda działalność gospodarcza w jakiś sposób wpływa na środowisko naturalne. Żeby oddziaływanie to było jak najmniejsze, przedsiębiorstwa powinny wywiązywać się z obowiązków nakładanych na nie przez przepisy prawa środowiskowego. Jednym z głównych celów przyjętej polityki środowiskowej jest ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Dlaczego?

Wprowadzane do powietrza przez przedsiębiorstwa gazy i pyły przyczyniają się do powstawania szkodliwych zjawisk, takich jak efekt cieplarniany oraz kwaśne deszcze. Zwiększają również ryzyko zachorowalności np. na choroby układu oddechowego wśród ludzi. Szkodliwe substancje wnikają bowiem do płuc, gdzie sieją spustoszenie.

Nie oznacza to jednak, że jedynym sposobem ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia jest zrezygnowanie z prowadzenia działalności gospodarczej. Warto ją jednak wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami emisji.

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza – co określa?

Żeby móc prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem, część przedsiębiorców musi się ubiegać o pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery. Pozwolenie to stanowi jeden z podstawowych elementów systemu ochrony powietrza, które zostały wprowadzone ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydawane jest ono w drodze decyzji przez odpowiedni organ ochrony środowiska.

W odróżnieniu do dokumentacji “pozwolenie zintegrowane”, które obejmuje dużo szerszy zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tylko niektóre instalacje, procesy pod to pozwolenie podlegają (te o odpowiednio dużej skali lub szczególnym wpływie na środowisko)  pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery jest narzędziem, pod które podlega dużo więcej, prostszych instalacji oraz procesów w gospodarce. Prawie w każdej firmie produkcyjnej znajdzie się taka instalacja, proces czy urządzenie, które wymaga pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, a jeżeli nie wymaga pozwolenia to przynajmniej zgłoszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery.

W dokumencie pozwolenia organ ochrony środowiska ustala m.in. wielkość dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów w warunkach normalnego działania instalacji. Określa również:

  •       rodzaj i parametry instalacji, które są istotne z punktu widzenia wpływu na środowisko,
  •   nierzadko czas pracy instalacji w trakcie której generowana jest emisja zanieczyszczeń,  czasami nawet rozszerzając ten opis o warianty i jednoczesność pracy instalacji / prowadzenia procesów / działania urządzeń,
  •       lokalizację stanowisk służących do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery.

Co więcej, w pozwoleniu organ ochrony środowiska może również wyznaczyć zakres, pomiarów wielkości emisji gazów lub pyłów. Dzieje się tak wtedy, gdy kwestie te nie wynikają wprost z ustawy, jednak szczególne względy ochrony środowiska przemawiają za ich określeniem.

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów – dlaczego firmy muszą się o nie starać?

Podstawowym powodem, dla którego przedsiębiorstwa ubiegają się o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do atmosfery, jest chęć uniknięcia kar lub innych przykrych dla firm konsekwencji. Brak pozwolenia skutkuje koniecznością ponoszenia przez użytkownika instalacji opłat podwyższonych. Niedopuszczalne jest również przekroczenie lub naruszenie warunków pozwolenia. Przewinienia to skutkują nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej.

Prowadzenie działalności w zgodzie z prawem środowiskowym nie tylko pozwala uniknąć kar, ale również poprawia wizerunek przedsiębiorstwa i jego wiarygodność w oczach kontrahentów, organów administracji publicznej oraz społeczności lokalnej. Uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery jest bowiem tożsame ze spełnieniem określonych warunków, co pozytywnie wpływa na odbiór firmy.

Równie ważne co posiadanie pozwolenia jest stosowanie się do jego warunków. Pozwala to zminimalizować negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Źródło: EkoMeritum – konsulting w zakresie ochrony środowiska